Regulamin obiektu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu Letnisko Pobierowo (między Sosnami) przy ul. Cieszyńskiej 7 w Pobierowie (zwanego w dalszej części Regulaminu Pensjonat) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz że zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu.

3. Regulamin jest dostępny do w każdym pokoju noclegowym.

 

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój noclegowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa w Pensjonacie trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić zarządcy Pensjonatu jak najszybciej. Pensjonat może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich pokoi noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z zarządcą Pensjonatu jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cennika.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata na konto bankowe Pensjonatu w  wysokości 30% ceny całego pobytu w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji natomiast całość opłaty za pobyt najpóźniej 7 dni przed datą przyjazdu. Brak spełnienia powyższych warunków może skutkować anulowaniem rezerwacji.

2. W przypadku nieodwołania rezerwacji w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą przyjazdu lub w  przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Pensjonatu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

3. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania zarządcy Pensjonatu przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie zarządca Pensjonatu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

4. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. O wpisanie pozostałych danych można poprosić zarządcę Pensjonatu pod warunkiem pozostawienia mu na ustalony czas dokumentu tożsamości.

5. Obowiązku meldunkowego należy dopełnić niezwłocznie po pojawieniu się w Pensjonacie, nie później niż do godziny 11.00 dnia następującego po dniu przyjazdu.

6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.

8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny z cennika.

9. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pensjonatu lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.

10. Pensjonat obowiązkowo pobiera przy zameldowaniu kaucję zwrotną w wysokości 500 PLN. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu pod warunkiem, że nie zostanie zaliczona na poczet napraw wyrządzonych przez Gościa, dzieci przebywające pod jego opieką lub jego gości szkód.

11. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. 

 

§4 USŁUGI

1. Pensjonat świadczy usługi najmu pokoi noclegowych.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do zarządcy Pensjonatu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Pensjonacie.

 

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU

1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług do najmowanych pokoi.

2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu na terenie Pensjonatu czy poza terenem Pensjonatu.

6. Pensjonat posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się w Pensjonacie podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

 

§6 CISZA NOCNA

1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu. Zachowanie osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

2. Dzieci poniżej ukończonego 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa lub zatrzymania kaucji na poczet napraw wyrządzonych szkód.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, czajnik, kuchenkę mikrofalową oraz płytę grzejną w kuchni, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych  /typu farelka/ nie stanowiących stałego wyposażenia tych pokoi. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

7. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

8. Na terenie Pensjonatu, w tym - w pokojach noclegowych i na tarasach oraz na parkingu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowią


8. Na terenie Pensjonatu, w tym / w pokojach noclegowych i na tarasach oraz na parkingu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) / obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
9. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju noclegowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.
10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
11. Bramy i furtka są zamykane ok. godziny 22.00. Klucze od furtki są dołączone do kluczy od pokoju. Gość zobowiązany jest do zamykania furtki każdorazowo przy wchodzeniu i wychodzeniu z terenu Pensjonatu, a po 22.00 do zamykania furtki na klucz.

12. Zakazuje się wynoszenia z pokoi naczyń, kocy, narzut i ręczników.
13. Śmietniki znajdują się przy furtce, w obiekcie obowiązuje segregacja śmieci (papier/plastiki i puszki/szkoło/odpady zmieszane)
14. Na parkingu auta należy parkować tak aby inni parkujący mieli swobodę wjazdu i wyjazdu ze swoich miejsc parkingowych.
15. Pensjonat nie przyjmuje zwierząt.
16. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

§8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pensjonat przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Pensjonatu i zostaną oddane na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje zarządca Pensjonatu lub należy je wysyłać pod adres email rezerwacja@numer155.pl.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Letnisko Pobierowo (Między Sosnami) z siedzibą w Pobierowie przy ul. Cieszyńskiej 7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pensjonat. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Wiadomość została wysłana! Dziękujemy!